Pobyt całodobowy

W Domu Seniora Tiliam świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne oraz wspomagające – w tym społeczne, rekreacyjne, religijne oraz edukacyjne. Gwarantujemy usługi na poziomie nie tylko obowiązującego standardu, ale i w zakresie, formach – wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Profesjonalnie i komfortowo, kompleksowo i długofalowo i w sposób zindywidualizowany – realizujemy usługi opiekuńcze umożliwiające spełnienie misji:

PRAGNIEMY, BY JESIEŃ BYŁA NAJPIĘKNIEJSZĄ PORĄ ŻYCIA.

Całość infrastruktury placówki dostosowana jest do potrzeb osób niesamodzielnych, poprzez zapewnienie architektury i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym i starszym. Zarówno części wspólne, jak i pokoje są dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (uchwyty, poręczę, wózki inwalidzkie, podjazdy, wygodne fotele itp.). Każdy pokój w pełni wyposażony, z własną łazienką i WC, systemem przywoławczym, telewizją cyfrową, wygodnymi i funkcjonalnymi meblami odpowiadającymi potrzebom osób starszych. Ze względu na dążenie do jak najwyższego komfortu pensjonariuszy stworzono w zdecydowanej większości pokoje jednoosobowe (60% wszystkich dostępnych w placówce miejsc).

Organizacja placówki, zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, a także stan zdrowia, stan sprawności fizycznej i intelektualnej, wyznanie oraz potrzeby i możliwości Mieszkańców. Wiemy, że opieka nad osobami niesamodzielnymi, osobami w podeszłym wieku wymaga skupiania się na ich indywidualnych potrzebach. Stawiając na najwyższą jakość usług, holistyczne podejście do potrzeb seniorów oraz skupiając się na zaspokajaniu ich potrzeb, a nie tylko na wypełnianiu odpowiednich procedur narzuconych przez przepisy prawa – zależy nam na współtworzeniu z mieszkańcami unikalnej atmosfery w miejscu całodobowego pobytu i takiego odpoczynku, który jest na miarę możliwości zdrowotnych Mieszkańców.

Dom Seniora Tiliam, jako prywatna placówka spełnia wszelkie wymogi prawa i standardy, w tym także unijne – w związku z dofinansowaniem tego obiektu ze środków UE. Placówka podlega wpisowi do rejestru Wojewody Opolskiego placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku; działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym.


Funkcjonowanie placówki opiera się na zapewnieniu opieki w systemie tzw. nieinstytucjonalnym, czyli:
 • w placówce ilość osób objętych opieką całodobową nie przekracza 30 osób;
 • wszystkie usługi świadczone w placówce, świadczone są w sposób zindywidualizowany – dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Ustalane będą indywidualne programy opiekuńcze, rehabilitacyjne i aktywizujące dostosowane do potrzeb indywidualnego Mieszkańca, jego stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych i zainteresowań. Część zajęć prowadzona będzie indywidualnie bądź w małych grupach;
 • wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców – w myśl zasady, „iż placówka jest dla Mieszkańca, nie Mieszkaniec dla placówki” – to potrzeby Mieszkańców, ich zadowolenie oraz satysfakcja z przebywania w Domu jest priorytetem;
 • Mieszkańcy posiadają kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki – to Mieszkańcy decydują w jakich zajęciach aktywizacyjnych chcą uczestniczyć;
 • Mieszkańcy nie są odizolowani od ogółu społeczności – dzięki położeniu placówki (centrum miasta) Mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do całości infrastruktury miejskiej.
 • Mieszkańcy nie są zmuszani do mieszkania razem – w placówce zdecydowaną większość pokoi stanowią pokoje jednoosobowe. Dla Mieszkańców, którzy woleliby jednak zamieszkać ze współlokatorem przewiduje się pokoje dwuosobowe.

Dokładamy wszelkich starań, by każdy czuł się u nas bezpiecznie, dbamy przede wszystkim o ciepłą i serdeczną atmosferę, budowaną na pomocy, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.


W ramach pobytu dziennego realizujemy:
 • usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze
 • usługi rekreacyjne
 • usługi dietetyczno-żywieniowe
 • usługi rehabilitacyjne
 • usługi edukacyjne
 • usługi z obszaru kultury

Jakość usług gwarantuje doświadczony personel i zespół specjalistów zewnętrznych, przy wykorzystaniu infrastruktury placówki oraz obiektów i placówek zewnętrznych.

Duża część zajęć będzie ma wymiar aktywizujący pensjonariuszy, dlatego ważne jest zapewnienie ich stałości i powtarzalności.

Usługi rekreacyjne – stanowią istotna atrakcję i standard pobytowy dla Mieszkańców. W dostosowaniu do potrzeb i możliwości opiekowanych potencjał placówki i jej personelu oferuje odpowiednie wykorzystanie zaplecza rehabilitacyjnego i specjalistów: rehabilitantów oraz trenerów osobistych od aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, kulturowej i specjalistycznej.


Usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze:

Opieka pielęgniarska w placówce obejmuje:
 • pielęgnowanie chorych w oparciu o diagnozę lekarską (podawanie leków, wykonywanie iniekcji);
 • proces pielęgnowania w danym przypadku klinicznym i jego stała ewaluacja;
 • podtrzymywanie uzyskanego w wyniku leczenia stanu zdrowia i przygotowanie chorego do życia w niepełnosprawności,
 • wdrażanie do samoopieki i samopielęgnacji chorych i jego opiekunów, uczenie różnych sposobów radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
 • prowadzenie opieki z zastosowaniem różnych nowoczesnych form terapii i wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w prowadzeniu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia z powodu choroby i zaistniałej niepełnosprawności;
 • zapobieganie odleżynom, odparzeniom;
 • zapobieganie stanom niedożywienia;
 • zapobieganie stanom zapalnym skóry i błon śluzowych;
 • zapobieganie przykurczom, nadwichnięciom, zniekształceniom narządu ruchu;
 • zapobieganie infekcjom;
 • zapobieganie powikłaniom zakrzepowym;
 • zapobieganie zaburzeniom mikcji i defekacji;
 • prowadzenie karty medycznej Mieszkańca.

Zapewniamy opiekę lekarską w placówce – usługa świadczona przez lekarza internistę w zakresie całego szeregu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi specjalistyczne usługi lecznicze – endokrynologiem, kardiologiem, ortopedą, chirurgiem, reumatologiem i geriatrą).

Dodatkowe zabezpieczenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej w ramach placówki stanowią pobliskie szpitale: Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich oddalony o 18,9 km od placówki oraz Szpital Psychiatryczny w Toszku Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce oddalony o 12,9 km od placówki.


Przyjęcie do placówki

Przyjęcie do placówki następuje w wyniku podpisania umowy cywilno – prawnej z właścicielem placówki. Podpisanie umowy następuje osobiście z odbiorcą usług placówki, lub z jego prawnym opiekunem. Podpisanie umowy jest poprzedzone ustaleniami formalno-prawnymi, w tym prezentacją placówki i zakresu świadczonych usług.

Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt dzienny
 • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Jeżeli przyszły odbiorca usług placówki nie posiada któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, wówczas lekarz placówki ocenia aktualny stan zdrowia i ustala indywidualny plan opieki. Podobna sytuacja występuje również w przypadku posiadania badań, celem potwierdzenia stanu zdrowia. Dokonana diagnostyka pozwala na zebranie informacji, co do stanu zdrowia, celem dopuszczenia oraz ukierunkowania określonych usług w sposób spersonalizowany dla konkretnej osoby. Ma to także na celu ustalenie koniecznych dodatkowych badań, kontynuowanie lub rozpoczęcie leczenia oraz pozwoli na nadanie stopni w skali Barthela. Ponadto wywiad lekarski pozwoli na przekazanie niezbędnych informacji personelowi placówki:

 • pielęgniarkom celem przekazania informacji co do kuracji, wymagań opiekuńczych itd.;
 • dietetykowi celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwej diety;
 • rehabilitantom celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwego programu rehabilitacji;
 • trenerom/animatorom celem wskazania stanu zdrowia, a tym samym dopuszczenia do poszczególnych zajęć aktywizacyjnych i rozrywkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.

Komfort

Kompleksowa opieka i wypoczynek w standardzie przyjaznego i unikatowego Domu dla osób starszych i niesamodzielnych. Do dyspozycji mamy pokoje w większości jednoosobowe z samodzielną łazienką wyposażone w estetyczne meble, tv, system przywoławczy.

więcej →

Aktywizacja

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.

więcej →

Opieka

Realizujemy usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze dzięki doświadczonej kadrze opiekunów i specjalistów: lekarza, rehabilitanta, trenera personalnego, dietetyka. Dbałość o zdrowie i codzienny komfort pobytu to podstawa uzyskania zadowolenia i możliwości wspólnych aktywności na miarę potrzeb Mieszkańców naszego Domu.

więcej →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!